Logo

Gospodarstwo edukacyjne – NGO dla początkujących

Date

Tuesday, March 28, 2023

Time

08:30 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Grupa docelowa
  • This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Presenter

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) – informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Adres do korespondencji: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo, e-mail: sekretariat@kpodr.pl, tel. 52 386 72 14, faks 52 386 72 27.   

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w siedzibie Administratora lub pod adresem e-mail: iod@kpodr.pl, tel.: 52 386 72 45, 663 731 881.

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, udzielonej zgody oraz zawartych umów, w tym w szczególności umowy na realizację operacji pn. „Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”, zwanej dalej „operacją”.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

1) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z siedzibą w Brwinowie;

2) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmiot wskazany w ust. 5 pkt 1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązków określonych w art. 57g ust. 1, w szczególności z pkt 5-7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2137, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą ROW”, tj. przeprowadzania kontroli, wypłaty środków finansowych z tytułu realizacji operacji oraz zwrotu tych środków w przypadkach określonych w umowie na realizację operacji.

7. Dane osobowe, przetwarzane przez podmiot wskazany w ust. 5 pkt 1), mogą być również przetwarzane  w celu rozpowszechniania informacji o realizowanej operacji, w szczególności zamieszczenia informacji na stronie internetowej KSOW oraz tworzenia sieci kontaktów za pośrednictwem KSOW, na podstawie § 2 pkt 1 i 2 oraz § 3 pkt 1 i 2, a także § 6 pkt 1-3 oraz § 7 pkt 1-3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148, z późn. zm.).

8. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmiot wskazany w ust. 5 pkt 2) na podstawie § 13 ust. 3 i § 23 ust. 1a, 2 i 3c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1549, z późn. zm.) w związku z wykonywaniem obowiązków określonych w art. 6 ust. 2 ustawy ROW.

9. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez inne instytucje uprawnione do przeprowadzenia kontroli i audytu na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Komisję Europejską oraz organy Krajowej Administracji Skarbowej.

10. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz na podstawie postanowień zawartej umowy na realizację operacji.

11. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 6 i 8, tj. do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z tytułu zrealizowania operacji jednostce, która zrefundowała Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Minikowie koszty poniesione z tego tytułu. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora od dnia rozpoczęcia realizacji operacji do dnia, o którym mowa w zdaniu powyżej. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora danych osobowych. Ponadto okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji.

12. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych osobowych dostępu do tych danych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w szkoleniu.

14. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

15. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

16. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Agenda

pasek4-1.png

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


8:30-8:45

Otwarcie szkolenia

8:45:9:45

Jak założyć stowarzyszenie/fundację w Polsce?

9:45-10:00

PRZERWA

10:00-11:00

Statut jako najważniejszy akt prawa wewnętrznego, „podstawa” działania NGO.

11:00-11:15

PRZERWA

11:15-12:15

Dokumentowanie działalności i obowiązki.

12:15-12:30

PRZERWA

12:30-13:30

Źródła finansowania działań.

13:30-13:45

PRZERWA

13:45-14:45

Formy prowadzenia działalności.

14:45-15:15

Gospodarstwa edukacyjne w przestrzeni NGO - prezentacja dobrych praktyk na przykładzie działalności Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego.

15:15-15:30

Podsumowanie i zakończenie szkolenia


Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich