Logo

Marketing i sprzedaż produktów wysokiej jakości - rejestracja na szkolenie stacjonarne

Date

Tuesday, June 18, 2024

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” - informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Adres do korespondencji: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo e-mail: sekretariat@kpodr.pl , tel. 52 386 72 14.   

 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w siedzibie Administratora, pod adresem e-mail iod@kpodr.pl lub tel.: 52 386 72 14.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy – zgłoszeniu udziału w szkoleniu/konferencji (art. 6 pkt 1b)

4. Odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych mogą być: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz terminu jej rozliczenia i dochodzenia roszczeń, czyli 5 lat po zakończeniu roku, w którym umowa była realizowana.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

7) na podstawie art. 18 RODO prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

8) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę 

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

9) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

 b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

10.  W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Miss Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
89-122 Minikowo
tel. 52 386 72 14
e-mail: sekretariat@kpodr.pl